Monographs • PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P. (eds.), 2019. Flood regime of rivers in the Danube River basin. Follow-up volume IX of the Regional Co-operation of the Danube Countries in IHP UNESCO. 1st edition. Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrology, Bratislava, 215 p. + 527 p. app., ISBN 978-80-89139-45-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788089139460.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - LIOVÁ, S. Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 135 s. ISBN 978 -80-224-1684-9.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - MELO, Marián - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Flood marks along the Danube River between Passau and Bratislava. Bratislava: Veda, 2014. ISBN 978-80-224-1408-1.

 • BODIŠ, D. - KORDÍK, Jozef - SLANINKA, I. - KUČÁROVÁ, K. - VALÚCHOVÁ, Magdaléna - SHEARMAN, A. - PEKÁROVÁ, Pavla. Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 97 s. ISBN 978-80-89343-43-0.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - ONDERKA, Milan - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - ŠKODA, Peter - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Hydrologic Scenarios for the Danube River at Bratislava. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 159 s. ISBN 978-80-87071-51-9.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - KONÍČEK, Alojz - MIKLÁNEK, Pavol. Vplyv využitia krajiny na režim odtoku v experimentálnych mikropodiach ÚH SAV. 1 vydanie. Bratislava: Veda, 2005. 215 s. ISBN ISBN 80-224-0865-4.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - SZOLGAY, Ján (Ed.). Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. Bratislava: Veda, 2005. 496 s. ISBN 80-224-0884-0.

 • PEKÁROVÁ, Pavla. Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov. Bratislava: Veda, 2003. S. 221. ISBN 80-224-07801.

 • SVOBODA, Aleš - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Flood Hydrology of Danube between Devín and Nagymaros. Bratislava: ÚH SAV; SVH, 2000. 96 s. ISBN 80-967808-9-1.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - KONÍČEK, Alojz - PEKÁR, Ján. Water Quality in Experimental Basins: Publikácia SVH č. 4.. Bratislava: ÚH SAV, 1999. 97 s. ISBN 80-967808-8-3.

 • PEKÁROVÁ, Pavla - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Modelovanie kvality vody v povodí Ondavy. Bratislava: VEDA, 1998. 254s.