Projekt VEGA 2/0010/11

Názov projektu:   Citlivosť teplotného režimu slovenských riek na hydrologické extrémy, variabilitu klímy a antropogénnu činnosť

Riešenie: január 2011 - december 2014

Vedúca projektu: RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.

Projekt je zameraný na štúdium dlhodobej variability a dlhodobých trendov teploty vody vybraných tokov z rôznych regiónov Slovenska (vysokohorské, stredohorské, nížinné toky) vrátane rieky Dunaj. Analyzované budú hodinové, denné, mesačné i ročné teploty vody, a taktiež prietoky. Pri analýzach budú použité dlhodobé rady denných údajov z archívu SHMÚ, ako i údaje z účelových experimentálnych meraní ÚH SAV na malých tokoch. Viacnásobnou regresiou budú hľadané vzťahy medzi teplotou vody a podmieňujúcimi činiteľmi (prietokmi, teplotou atmosféry, teplotou pôdy, antropogénnou činnosťou a pod.). Budú vyvinuté multiregresné simulačné a stochastické modely teploty vody pre vybrané slovenské toky a rieku Dunaj. Týmito modelmi bude simulovaný vývoj teploty vybraných riek za extrémnych prietokových situácií. Jedným z výsledkov bude vypracovanie vedeckých podkladov pre metodiku stanovenia klasifikačnej schémy pre teplotu vody v SR. 

Vybrané publikácie za 1. rok riešenia projektu, 2011:

Pekárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., Onderka, M., Pekár, J., Kučárová, K., Liová, S., Škoda, P. 2011: Long-term trend and multi-annual variability of water temperature in the pristine Bela River basin (Slovakia). Journal of Hydrology, 2011, 400, 333-340.

Martincová, M., Kučárová, K., Škoda, P., Pekárová, P., 2011: Long-term trend of water temperature in Slovak rivers. Eds. Bálint, G. ; Domokos, M. XXVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Budapest VITUKI, ISBN 978-963-511-152-7, s. 1-11.

Kučárová, K., Pekárová, P., 2011: Typovo-špecifické klasifikačné schémy pre teplotu vody v Slovenskej republike. In Fyzika vody v pôde: 18. slovensko - cesko - polský vedecký seminár - Vplyv antropogénnej cinnosti na vodný režim nížinného územia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milan Gomboš, Dana Pavelková, Andrej Tall. 1 CD-ROM (627 p.). - Michalovce: ÚH SAV, 2011, s. 231-242.


Vybrané publikácie za 2. rok riešenia projektu, 2012:

Martincová, M., Dóša, M., Pekárová, P., Holko, L., Kostka, Z., P. 2012: Water - soil - air temperature relationship in the Jalovecky creek catchment. Bodenkultur, 62, 1-4, 89-94. .