Projekt MVTS

Názov projektu:  Režim povodní v povodí rieky Dunaj 
III fáza: Spracovanie záverečnej monografie

Riešenie: júl 2017 - december 2019

Medzinárodný koordinátor: Dr.Pavla Pekárová


Cieľom projektu bolo získať čo najkomplexnejšie informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované boli časové rady priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z ca 80-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu bolizapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce.
 
Link na stránku projektu www.ih.savba.sk/danubeflood