Projekt APVV-015-10

Názov projektu: Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja

Riešenie: máj 2011 - október 2014

Národný koordinátor: Dr. Pavla Pekárová

V predloženom projekte sme sa v súlade s cieľmi projektu zamerali na vyhľadávanie a napĺňanie databázy o historických povodniach a historických suchách na území Slovenska. Osobitnú pozornosť sme venovali historickým povodniam na Dunaji v Bratislave. Za najvýznamnejší prínos projektu považujeme identifikáciu historických povodní na Dunaji v stanici Bratislava od roku 1000 a identifikáciu historických hladín Dunaja v Bratislave od roku 1501. Zaradenie historických povodní do meraných radov kulminačných prietokov prináša dôležité spresnenie odhadov návrhových hodnôt N-ročných prietokov. Predovšetkým pri odhade prietokov s veľmi malou dobou opakovania (500–1000-ročné prietoky) sa môžeme pri použití jednoduchých štatistických postupov dopustiť veľkých chýb. Preto sme použili špeciálne štatistické postupy pre zaradenie historických povodní do radov maximálnych ročných prietokov a návrhové hodnoty sme odhadovali metódami regionalizácie. Ďalej sme sa zamerali na zmapovanie najväčšej známej historickej povodne na území SR z augusta 1813. Vyhľadali sme a opísali sme zachované povodňové značky v povodí riek Váh, Hron, Hnilec, Poprad a Visla v Poľsku.  Na základe historických záznamov a značiek o výške hladiny katastrofickej povodne v roku 1813 sme odhadli kulminačné prietoky počas tejto povodne. Tieto údaje sme zahrnuli do odhadu návrhových prietokov pre vybrané stanice Váh: Liptovský Mikuláš, Poprad: Chmeľnica a Hron: Banská Bystrica. Toky a stanice sme vybrali tak, aby rady maximálnych meraných ročných prietokov Qmax boli čo najmenej ovplyvnené antropogénnymi zmenami v povodí. Všetky získané výsledky majú uplatnenie vo vodohospodárskej praxi nielen na Slovensku, ale v i v celom povodí Dunaja. 


Vybrané publikácie za 1. rok riešenia projektu, 2011:

Pekárová, P., Škoda, P., Majerčáková, O., Miklánek, P. 2011: Významné povodne na území Slovenska v minulosti. Acta Hydrologica Slovaca, 12, 1, 65-73. 

Pekárová, P., Svoboda, A., Miklánek, P., Halmová, D. 2011: Problémy povodní na malých tokoch, I. časť - analýza povodní v Malých Karpatoch 7. 6. 2011. In Procc: Manažment povodí a povodňových rizík, VÚVH, 10 str.

Pekárová, P., Svoboda, A., Miklánek, P., Halmová, D., Pekár, J. 2011: Problémy povodní na malých tokoch, II. časť - modelovanie povodne modelom NLC. In Procc: Manažment povodí a povodňových rizík, VÚVH, 10 str.

Miklánek, P., Pekárová, P., Škoda, P. 2011: Analýza zmien hydrologického režimu rieky Bodrog v stanici Streda nad Bodrogom. In Fyzika vody v pôde: 18. slovensko - cesko - polský vedecký seminár - Vplyv antropogénnej cinnosti na vodný režim nížinného územia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milan Gomboš, Dana Pavelková, Andrej Tall. 1 CD-ROM (627 p.). - Michalovce: ÚH SAV, 2011, s. 283-291.

Pekárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., 2011: Povodeň v roku 1813 na Orave v Dolnej Lehote. In 19. Posterový den s medzinárodnou účastou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - "Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra": zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. Editor A. Celková. - Bratislava: Institute of Hydrology SAS, s. 636-641.Vybrané publikácie za 2. rok riešenia projektu, 2012:

Pekárová, P., Miklánek, P., Pekár, J., 2012: Trendy verzus dlhodobé kolísanie suchých a vodných období  
v strednej Európe v rokoch 1803-2011. Proc. Vláhové poměry krajiny, Mikulov, ISBN 978-80-86690-78-0, 120-124.