Projekt APVT-51-6502

Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry 
a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny
Nositeľ projektu: Ústav hydrológie SAV

Zodpovedný riešiteľ:  RNDr. Pavla Pekárová, CSc.

Začiatok riešenia: 01. 08. 2002      

Koniec riešenia: 31. 12. 2005


Výsledky projektu sú zhrnuté v monografii Scenáre vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny 

monografia.pdf  - monografia na stiahnutie

V rámci požiadaviek smernice EU 2000 /60/ES je za účelom integrovaného plánovania a hospodárenia s vodou vo významných povodiach SR potrebné spracovať scenáre budúceho možného režimu vybraných komponentov prízemnej vrstvy atmosféry a hydrosféry a na ne nadväzujúcich prvkov biosféry. 

V predloženom projekte boli vypracované metódy regionálnej interpretácie výstupov z globálnych cirkulačných modelov a boli vyvinuté matematické modely odtoku a modely naň nadväzujúcich vybraných procesov. Týmito nástrojmi boli následne vytvorené kvantitatívne odhady možných zmien atmosférických zrážok, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, odhady hydrologického režimu - priemerných ročných a mesačných prietokov, hydrologického sucha, režimu povodní, ako aj kvality vody v tokoch a na ne nadväzujúcich prvkov biosféry v dvoch povodiach: v povodí horného Váhu a v povodí Hrona. V súvislosti s dlhodobou prognózou stochastickými modelmi boli tiež sledované dlhodobé zákonitosti kolísania vybraných hydrologických a meteorologických prvkov v SR a ich nadväznosť na NAO a ENSO javy.