Publikácie‎ > ‎

Zoznam starších publikácií

Výber publikácií pred rokom 2010:


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

PEKÁROVÁ, Pavla - ONDERKA, Milan - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - ŠKODA, Peter - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika. Hydrologic Scenarios for the Danube River at Bratislava. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 159 s. ISBN 978-80-87071-51-9.


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

PEKÁROVÁ, Pavla - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Modelovanie kvality vody v povodí Ondavy. Bratislava: VEDA, 1998. 254 s. ISBN 80-224-053503.

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - KONÍČEK, Alojz - PEKÁR, Ján. Water Quality in Experimental Basins: Bratislava: ÚH SAV, 1999. 97 p. ISBN 80-967808-8-3.

SVOBODA, Aleš - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Flood Hydrology of Danube between Devín and Nagymaros. Bratislava: ÚH SAV ; SVH, 2000. 96 p. ISBN 80-967808-9-1.

PEKÁROVÁ, Pavla. Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov. Bratislava: Veda, 2003. 221 s. ISBN 80-224-07801.

PEKÁROVÁ, Pavla - KONÍČEK, Alojz - MIKLÁNEK, Pavol. Vplyv využitia krajiny na režim odtoku v experimentálnych mikropodiach ÚH SAV. 1 vydanie. Bratislava: Veda, 2005. 215 s. ISBN 80-224-0865-4.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - RONČÁK, Peter. Temporal and spatial changes of water quality in the Slovak part of Danube River. In HALASI-KUN, Georg J. et al. Environmental Protection of Soil and Water Resources: Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings. - Bratislava: Institute of Hydrology SAS, 1999. ISBN 80-967808-7-5, pp. 7-31.

PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana - MIKLÁNEK, Pavol - BAČOVÁ-MITKOVÁ, Veronika - SVOBODA, Aleš - PEKÁR, Ján - NOVÁK, Jan. Extreme Flood Event Scenarios for Uh River at Lekarovce (Slovakia). In Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Scientific and Social-Institutional Aspects of Central Europe and USA. Pécs: Hungarian Academy of Sciences, 2009. ISBN 978-963-9899-11-7. Vol. XXXVIII-XXXIX, pp. 146-170.


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

PEKÁROVÁ, Pavla. Zákonitosti kolísania priemerných ročných prietokov. In Národný klimatický program. - Bratislava: SHMÚ: MŽP SR, 2000, no.9, pp. 39-57.

PEKÁROVÁ, Pavla. Telekonekcia ročných prietokov s SO, NAO, AO a QBO javmi. In Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. - Bratislava: Veda, 2005. pp. 81-104.

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - RONČÁK, Peter. Vývoj chemických ukazovateľov kvality vody riek Hron a Váh. In Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. - Bratislava: Veda, 2005. pp. 283-362.

PEKÁROVÁ, Pavla - ONDERKA, Milan - ŠKODA, Peter - PEKÁR, Ján. Simulácia rastu teploty vody Dunaja v Bratislave v závislosti na očakávanom raste teploty vzduchu. In Národný klimatický program Slovenskej republiky. - Bratislava: Ministerstvo Životného Prostredia: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2008. ISBN 978-80-88907-63-3. Zväzok 12, pp. 87-102.


ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných


PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. The Impact of Land Use on Stream Water Quality in Slovakia. In Journal of Hydrology. ISSN 0022-1694, 1996, vol. 180, no. 1, pp. 333-350. (2,16 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - KONÍČEK, Alojz - MIKLÁNEK, Pavol. Testing of AGNPS model application in Slovak microbasins. In Phys. Chem. Earth. ISSN 1474-7065, 1999, vol. 24, no. 4, pp. 303-306. (0,65 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Spatial and temporal runoff oscillation analysis of the main rivers of the world during the 19th-20th centuries. In Journal of Hydrology. ISSN 0022-1694, 2003, vol. 274, no. 1, pp. 62-79. (2,16 - IF2007).

MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Use of a distributed erosion model [AGNPS] for planning small reservoirs in the Upper Torysa basin. In Hydrology and Earth System Sciences. ISSN 1027-5606, 2004, vol. 8, no. 6, pp. 1186-1192. (2,27 - IF2007).

MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Analysis of flood propagation changes in the Kienstock-Bratislava reach of the Danube River. In Hydrological Sciences Journal. ISSN 1335-6291, 2005, vol. 50, no. 4, pp. 655-668. (1,6 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Long-term discharge prediction for the Turnu Severin station (the Danube) using a linearautoregressive model. In Hydrological Processes, ISSN 0885-6087, 2006, vol. 20, no. 5, pp. 1217-1228. (1,79 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Teleconections of Inter-Annual Streamflow Fluctuation in Slovakia with Arctic Oscillation, North Atlantic Oscillation, Southern Oscillation, and Quasi-Biennial Oscillation Phenomena. In Advances in Atmospheric sciences. ISSN 0256-1530, 2007, vol. 24, no. 4, pp. 655-663. (0,902 - IF2007).

ONDERKA, Milan - PEKÁROVÁ, Pavla. Retrieval of suspended particulate matter concentrations in the Danube River from Landsat ETM data. In Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697, 2008, vol. 397, no. 1-3, pp. 238-243. (2.182 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - SEBÍŇ, Michal - PEKÁR, Ján - ONDERKA, Milan - MIKLÁNEK, Pavol. Simulation of the impact of fertilizer dozes on nitrate concentrations in the stream. In Cereal Research Communications. ISSN 0133-3720, 2008, vol. 36, no 1, pp. 1051-1054. (1.190 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana - MIKLÁNEK, Pavol - ONDERKA, Milan - PEKÁR, Ján - ŠKODA, Peter. Is the Water Temperature of the Danube River at Bratislava, Slovakia, Rising?. In Journal of Hydrometeorology. ISSN 1525-755X, 2008, vol. 9, issue 5, pp. 1115-1122. (2.195 - IF2007).

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - ONDERKA, Milan - KOHNOVÁ, Sylvia. Water balance comparison of two small experimental basins with different vegetation cover. In Biologia. ISSN 0006-3088, VERSITA, 2009, vol. 64, no. 3, pp. 487-491.(0.406 - IF2008).ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných


PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. The chemical regime and interaction of surface- and groundwater in the Small Carpathian region. In Ekológia /Bratislava/. ISSN 1335-342X, 1998, vol. 17, no. 4, pp. 391-406. (0.192 - IF2001).

SEBÍŇ, Michal - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Evaluation and indirect estimation of nitrate losses from the agricultural microbasin Rybárik. In Biologia. ISSN 0006-3088, 2007, vol. 62, no. 5, pp. 569-572. (0.213 - IF2006).


ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných databáza WOS

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Long-term trends and runoff fluctuations of European rivers. In Red books: Climate Variability and Change-Hydrological Impacts. ISSN 0144-7815. IAHS, Wallingford, 2006, publ. no. 308, pp. 520-525.

MENDEL, Oto - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana. The integral influence of human activities in a basin on the nitrate contamination of surface water. In Red books: Flow Regimes from International Experimental and Network Data, IAHS. ISSN 0144-7815 (ISBN 0-947571-04-3), 1994, no. 221, pp. 409-416.
databáza SCOPUS

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Trend change of nitrate in Slovakia during 1968-1993. In Acta Geologica Hispanica, ISSN: 0567-7505, 1996, vol. 28, no. 3-4. pp. 55-64.

PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Abflusstrends slowakischer Flüsse und mögliche Zusammenhänge mit ENSO/NAO - Erscheinungen. In Österreichische Wasser- und Abfalllwirtschaft. ISSN 0945-358X, 2004, vol. 56, no. 1-2, pp. 17-25.

PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Impact of water sampling frequency on estimating water quality status in the Ondava River. In Ecohydrology and Hydrobiology, ISSN 1642-3593, 2006, vol. 6, no. 1-4, pp. 105-113.

BONACCI, Ognjen - PEKÁROVÁ, Pavla – MIKLÁNEK, Pavol. Analysis of long temporal series of discharges and temperatures of the danube water at Bratislava (Slovakia) | [Analiza dugih vremenskih nizova protoka i temperatura vode dunava kod Bratislave (Slovačka)]. Hrvatske Vode, Časopis za vodno gospodarstvo, ISSN 1330-1144, 2009, vol. 17, 68, pp. 103-112.
Comments