Publikácie

Vybrané najnovšie publikácie:

Pekárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., Onderka, M., Pekár, J., Kučárová, K., Liová, S., Škoda, P. 2011: Long-term trend and multi-annual variability of water temperature in the pristine Bela River basin (Slovakia). Journal of Hydrology, 2011, 400, 333-340.

Pekárová, P., Svoboda, A., Miklánek, P., Halmová, D. 2011: Problémy povodní na malých tokoch, I. časť - analýza povodní v Malých Karpatoch 7. 6. 2011. In Procc: Manažment povodí a povodňových rizík, VÚVH, 10 str.

Pekárová, P., Svoboda, A., Miklánek, P., Halmová, D., Pekár, J. 2011: Problémy povodní na malých tokoch, II. časť - modelovanie povodne modelom NLC. In Procc: Manažment povodí a povodňových rizík, VÚVH, 10 str.

Pekárová, P., Miklánek, P., Pekár, J. 2011: Long-term prediction of the draughts in the Danube and Elbe basins: role of NAO and use of periodicities. In Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Environmental Protection of Central Europe and USA. vol. XL, 2010-2011. - Bratislava; Pécs: Institute of Hydrology SAS: Hungarian Academy of Sciences, 208-236.

Pekárová, P., Škoda, P., Majerčáková, O., Miklánek, P. 2011: Významné povodne na území Slovenska v minulosti. Acta Hydrologica Slovaca, 12, 1, 65-73.

Martincová, M., Kučárová, K., Škoda, P., Pekárová, P., 2011: Long-term trend of water temperature in Slovak rivers. Eds. Bálint, G. ; Domokos, M. XXVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Budapest VITUKI, ISBN 978-963-511-152-7, s. 1-11.

Miklánek, P., Pekárová, P., Škoda, P. 2011: Analýza zmien hydrologického režimu rieky Bodrog v stanici Streda nad Bodrogom. In Fyzika vody v pôde: 18. slovensko - cesko - polský vedecký seminár - Vplyv antropogénnej cinnosti na vodný režim nížinného územia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milan Gomboš, Dana Pavelková, Andrej Tall. 1 CD-ROM (627 p.). - Michalovce: ÚH SAV, 2011, s. 283-291.

Kučárová, K., Pekárová, P., 2011: Typovo-špecifické klasifikačné schémy pre teplotu vody v Slovenskej republike. In Fyzika vody v pôde: 18. slovensko - cesko - polský vedecký seminár - Vplyv antropogénnej cinnosti na vodný režim nížinného územia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milan Gomboš, Dana Pavelková, Andrej Tall. 1 CD-ROM (627 p.). - Michalovce: ÚH SAV, 2011, s. 231-242.

Halmová, D., Pekárová, P. 2011: Statistical evaluationof the extreme flood and drought changes in the Belá river basin. In Fyzika vody v pôde: 18. slovensko - cesko - polský vedecký seminár - Vplyv antropogénnej cinnosti na vodný režim nížinného územia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milan Gomboš, Dana Pavelková, Andrej Tall. 1 CD-ROM (627 p.). - Michalovce: ÚH SAV, 2011, s. 125-133.

Pekárová, P., Svoboda, A., Novák, V., Miklánek, P. 2011: Historická hydrológia a integrovaný manažment krajiny Vodohospodársky spravodajca, 1-2, 4-7.

Pekárová, P., Miklánek, P., Halmová, D., 2011: Povodeň v roku 1813 na Orave v Dolnej Lehote. In 19. Posterový den s medzinárodnou účastou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - "Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra": zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. Editor A. Celková. - Bratislava: Institute of Hydrology SAS, s. 636-641.

Pekárová, P. 2010. Režim povodní v povodí rieky Dunaj. Hydrologické dny 2010, Hradec Králové. 95-1