Monografie na stiahnutie


PDF súbory monorgafií. Texty možno bezplatne (free of charge) stiahnuť pre vlastnú porebu, pri použití citovať zdroj. 

 

MODELOVANIE KVALITY VODY V POVODÍ ONDAVY

Pavla Pekárová, Yvetta Velísková

Monografia autoriek Pavly Pekárovej a Yvetty Velískovej je venovaná modelovaniu kvality vôd vo flyšovej oblasti povodia Ondavy. V prvej kapitole čitateľ nájde údaje o znečistení povrchových, podzemných i zrážkových vôd na hornom toku Ondavy po vodárenskú nádrž Veľká Domaša. Na základe bohatého materiálu, získaného pri experimentálnom výskume organizovanom ÚH SAV v rokoch 1986–1993 je v práci spracovaná bilancia dusičnanov vo vodách tohoto povodia. V druhej a tretej kapitole sú rozpracované tri prístupy k modelovaniu kvality vody v povrchových tokoch: - modelovanie koncentrácií dusičnanov v toku deterministickým regresným modelom BSIM; - dlhodobá predpoveď koncentrácií ukazovateľov kvality vody v pevnom profile toku stochastickým modelom SARIMA; - modelovanie šírenia znečistenia pozdĺž toku modelom MODI.

Možno zakúpiť v predajni vydavateľstva VEDY v Bratislave
 
 
Dynamika kolísania odtoku SVETOVÝCH A SLOVENSKÝCH TOKOV

Pavla Pekárová

Túžba poznať budúcnosť je tak stará ako ľudstvo samo. Predmetná monografia vznikla so zámerom  nazrieť do budúcnosti vodných zdrojov na Zemi všeobecne a  na Slovensku obzvlášť. Monografia popri prezentovaní pôvodných vedeckých poznatkov (obsiahnutých najmä v kap. II. a  III.) o kolísaní odtoku riek, obsahuje množstvo bežne nedostupného materiálu – historických pozorovaní odtoku, súhrnný popis matematických nástrojov na jeho spracovanie, modelovanie a predpoveď, na úrovni súčasného (r.2003) stavu teoretických poznatkov. Práca je doložená konkrétnou analýzou kolísania odtoku z veľkých povodí všetkých kontinentov a tiež z povodí hlavných tokov SR.


Možno zakúpiť v predajni vydavateľstva VEDY v Bratislave

 

WATER QUALITY IN EXPERIMENTAL BASINS

Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Alojz Koníček, Ján Pekár

The Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences started with organizing experimental hydrological research soon after it was established in 1953. The Rybárik basin in Strážov highlands started operation in 1958. Since that time several basin studies were organized with both general or specific aims. It is not possible to make a full overview of all the research activities, but water quality related research was organized in 14 basins since the 1980s. This monograph is a contribution of the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences to the international hydrological projects FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) and ERB (European Reference Basins).

 


 
FLOOD HYDROLOGY OF DANUBE BETWEEN DEVÍN AND NAGYMAROS

Aleš Svoboda, Pavla Pekárová, Pavol Miklánek


This monograph is a contribution of the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences to the project of the International Hydrological Programme of UNESCO 4.1 International water systems, which covers also the Regional co-operation of the Danube countries in hydrology.
The aim of this monograph is:
1. To re-evaluate the probability of flood occurrence on Danube in Slovakia;
2. To elaborate the scenario of the worst possible – catastrophic flood on Danube in Slovakia;
3. To simulate the movement of the catastrophic flood in the Slovak-Hungarian reach of the Danube (Devín – Nagymaros) by the mathematic model.
 


VPLYV VYUŽITIA KRAJINY NA REŽIM ODTOKU V EXPERIMENTÁLNYCH MIKROPOVODIACH ÚH SAV

Pavla Pekárová, Alojz Koníček, Pavol Miklánek

Krátko po vzniku Hydrotechnického laboratória SAV (predchodca dnešného Ústavu hydrológie SAV) v r. 1953 inicioval jeho zakladateľ akademik Oto Dub aj založenie prvého hydrologického experimentálneho povodia na Slovensku. Bola to časť povodia Mošteník v Strážovskej hornatine, dnešné PHL – prírodné hydrologické laboratórium. Po počiatočnej výstavbe objektov hydrometeorologické pozorovania prvkov kolobehu vody započali v hydrologickom roku 1964/1965. Do dnešnej doby sa za 40 rokov nahromadilo množstvo cenného experimentálneho materiálu, ktorý bol doteraz spracovaný a archívovaný len čiastočne. Predložená monografia podáva výsledky hydlologických pozorovaní.


 


SCENÁRE ZMIEN VYBRANÝCH ZLOŽIEK HYDROSFÉRY A BIOSFÉRY
v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny 

P. Pekárová – J. Szolgay (ed.)

 V tejto monografii boli vypracované metódy regionálnej interpretácie výstupov z globálnych cirkulačných modelov a boli vyvinuté matematické modely odtoku a modely naň nadväzujúcich vybraných procesov v povodí horného Hrona a horného Váhu. Týmito nástrojmi boli následne vytvorené kvantitatívne odhady možných zmien atmosférických zrážok, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, odhady hydrologického režimu - priemerných ročných a mesačných prietokov, hydrologického sucha, režimu povodní, ako aj kvality vody v tokoch a na ne nadväzujúcich prvkov biosféry. V súvislosti s dlhodobou prognózou stochastickými modelmi boli tiež sledované dlhodobé zákonitosti kolísania vybraných hydrologických a meteorologických prvkov v SR a ich nadväznosť na NAO a ENSO javy.

 


 
HYDROLOGIC SCENARIOS FOR THE DANUBE RIVER AT BRATISLAVA,

Pavla Pekárová, Milan Onderka, Ján Pekár, Pavol Miklánek, Dana Halmová,
Peter Škoda a Veronika Bačová Mitková


Cieľom publikácie je poskytnúť súhrn existujúcich informácií o Dunaji vo vodomernom profile Bratislava, doplnenie chýbajúcich informácií a vypracovanie scenárov údajov pre nasledujúce obdobie. Toto všetko pre údaje o prietokoch vo vodomernom profile, o teplote vody, o ukazovateľoch jej kvality a napokon o využití satelitných informácií na hodnotenie priezračnosti vody a koncentrácií unášaných častíc SPM (Suspended Partical Matter) na slovenskom úseku Dunaja. Práca vznikla ako  ako súčasť aktivít v rámci regionálnej spolupráce podunajských krajín. Predstavuje mimoriadne cenný súbor informácií o režime nášho najvýznamnejšieho toku, z profilu Dunaja s jedným z najdlhších historických radov pozorovania vodných stavov a vyhodnocovania prietokov. Historické rady meraní teploty vody a ukazovateľov jej kvality sú síce kratšie, ale aj tak predstavujú najdlhšie svojho druhu v povodí Dunaja.

FLOOD MARKS ALONG
THE DANUBE RIVER 
BETWEEN PASSAU AND BRATISLAVA


Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Marián Melo, Dana Halmová, 
Ján Pekár, Veronika Bačová Mitková 

In this monograph we focused on the history of floods and extreme flood frequency analysis of the Upper Danube River at Bratislava. We describe the flood marks found on the Upper Danube River from Passau up to region of Bratislava, Slovakia. Then, we analyse the annual maximum discharge series for the period 1876–2013, including the most recent flood of June 2013. Finally, we compare the values of T-year design discharge computed with and without incorporating the historical floods (floods of the years 1501, 1682, and 1787 into the 138-years series of annual maximum discharges). .