Projekt MVTS

Názov projektu: Režim povodní v povodí rieky Dunaj II fáza

Riešenie: jún 2014 - december 2018

Medzinárodný koordinátor: Dr.Pavla Pekárová


Cieľom projektu získať čo najkomplexnejšie konkrétne informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované budú časové rady priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z ca 50-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu sú zapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce.
 
Draft Report DraftReport
Link na stránku projektu.